Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pareigybei užimti

2021 23 vasario | Be kategorijos | 0 comments

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia viešą konkursą laisvai viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pareigybei užimti. Darbo sutarties trukmė – 5 metai.
Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis – 2963,0 Eur.

Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro kodas 250124650, buveinės adresas Pramonės g. 9, 62175, Alytus
Konkursas vykdomas vadovaujantis Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus viešo konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2019-04-26 protokolu Nr. 2 (viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2021-02-17 protokolo Nr. 2 redakcija).
Darbo pobūdis – organizuoti ir kontroliuoti Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro veiklą, siekiant vykdyti įstatuose numatytus tikslus ir atlikti direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Pretendentų atrankos būdas – interviu (individualus pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai užduodami  vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus).

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5.  išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.  mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą;
8.  atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;
9.  darbo stažas: ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtis.

Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia šiuos dokumentus:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
4. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą darbo patirtį savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
5. užpildytą pretendento anketą (forma pridedama);
6. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimas:
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo  Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje adresu http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html iki 2021 m. kovo 9 d. įskaitytinai.
Jeigu atsakingam asmeniui kyla pagrįstų abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar dėl pateiktos informacijos aiškumo, jis per 3 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo termino pabaigos gali paprašyti pretendento per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą papildomai pateikti prašomų dokumentų kopijas.
Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt