Mokėjimo tvarka

  1. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
  2. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą.
  3. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
  4. Gyventojai iš globos skyriaus gali išvykti laikinai (iki 45 kalendorinių dienų per metus) ar visam laikui. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu, t. y. gyventojas rašo prašymą įstaigos vadovui, jame nurodo išvykimo vietos adresą, asmens, pas kurį vyksta vardą, pavardę, telefono Nr. Suderinus išvykimą su įstaigos administracija, yra atsižvelgiama į gyventojo sveikatos būklę. Gyventojas, teisės aktų nustatyta tvarka  išvykęs ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, moka 30 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio gyvenamajai vietai Globos skyriuje išsaugoti. Už tris pirmąsias dienas globos namų gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

Kategorijos