Ilgalaikė ir trumpalaikė globa

Centro globos skyriuje gyvena Alytaus miesto savivaldybės ir kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių  gyventojai, kuriems yra nustatyti socialinių paslaugų poreikiai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas metodikas, kuriems reikalinga ilgalaikė socialinė globa, dėl negalios ar ligos negalintys gyventi savarankiškai, nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros namuose, yra vieniši ar turintys vaikų (įvaikių), kurie dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti tėvų.

Globos skyriuje yra 39 vietos. Gyventojai apgyvendinami vienviečiuose, keturviečiuose kambariuose, sudaromos žmogaus orumą nežeminančios gyvenimo sąlygos, sukuriama saugi, kuo artimesnė namams aplinka. Tenkinami fiziniai, psichologiniai, socialiniai, kultūriniai bei dvasiniai poreikiai.

Skyriuje yra sukurta materialinė bazė, sudarytos tinkamos sąlygos paslaugoms teikti, sukaupta metodinė ir praktinė patirtis, dirba profesionali, kvalifikuota darbuotojų komanda –gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, masažuotojas, dietistas. Paslaugų teikimą administruoja globos skyriaus administratorius.

Didelis dėmesys skyriuje skiriamas asmens sveikatos priežiūrai ir slaugai. Gyventojų sveikatos būklė stebima visą parą, atsižvelgiant į sveikatos būklę, jiems organizuojamos medikų konsultacijos, esant būtinybei hospitalizuojami, dispanserizuojami.

Skyriuje vykdoma įvairi sociokultūrinė veikla, įvairūs laisvalaikio užimtumo renginiai: religiniai, kultūriniai, meniniai. Organizuojami  koncertai,  paskaitos, parodos, veikia biblioteka. Tikintiems  yra įrengta koplytėlė. Minimos valstybinės ir religinės šventės. Atsižvelgiant į globotinių pomėgius, interesus, psichinę ir fizinę sveikatą, sudaromos saviraiškos sąlygos. Įvairi užimtumo veikla bei jos formų įvairovė padeda pamiršti vienatvę, atskirtį ir skatina gyventojų interesus, sugebėjimus bei ryšį su socialine aplinka.

Dėl apgyvendinimo Globos skyriuje asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Globos skyriuje asmenys apgyvendinami su siuntimu, kurį išrašo savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo, priėmęs sprendimą dėl socialinės globos paslaugų skyrimo, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo komisijos rekomendacija dėl socialinių paslaugų skyrimo. Mokėjimas už ilgalaikės socialinės globos paslaugas skyriuje nustatomas paslaugas gaunančio asmens ir savivaldybės administracijos mokėjimo sutartimi, nurodant konkrečius mokėjimo  dydžius pinigine išraiška.

Visiems gyventojams, atvykusiems gyventi  į Globos skyrių, vykdoma adaptacijos programa. Jie supažindinami  su gyvenimo sąlygomis, skatinami įsilieti į skyriaus gyvenimą, siekiama atkurti  psichologinę bei socialinę pusiausvyrą.

Paslaugų gavėjais  gali būti senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia ar asmenys su sunkia negalia.

Paslaugos

 • Skyriuje gyvenantiems asmenims teikiamos stacionarios ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos;
 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);
 • darbinių įgūdžių ugdymas ( siuvimas) , mezgimas);
 • laisvalaikio organizavimas;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.);
 • maitinimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį.

2012 m. projektas ,,Neįgaliųjų asmens higiena ir pragulų profilaktika,, buvo įvertintas,  ir iš Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos fondo buvo skirta 8000 Lt. papildomam sauskelnių kiekiui įsigyti.2013m. IV ketvirtį sauskelnės buvo nupirktos. Sauskelnių įsigijimas visiškai  užtikrino projekto metu iškeltus uždavinius. Sergantys, vieniši, neįgalūs asmenys slaugos priemonėmis- sauskelnėmis, pagerinta jų gyvenimo kokybė, užtikrintas ligonio pasitikėjimas savimi, orumas, užtikrinta pragulų profilaktika, sumažėjo skalbimo sąnaudos, pagerėjo  slaugos personalo darbo kokybė.

Priėmimo į globos skyrių tvarka

 1. Globos skyriuje teikiamos stacionarios ilgalaikės socialinės globos paslaugos Alytaus miesto savivaldybės ir kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių gyventojams.
 2. Socialinių paslaugų valdymą, skyrimą, planavimą, poreikių vertinimą ir analizavimą, mokėjimo už socialines paslaugas sutarčių sudarymą, finansines galimybes, finansavimo poreikį vykdo  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
 3. Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, pateikia reikiamus dokumentus ir gauna informaciją apie apgyvendinimą.
 4. Sprendimą dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje  priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija.
 5. Į Globos skyrių ilgalaikei socialinei globai priimami asmenys, turintys siuntimą ir kitus reikalingus dokumentus.

Apgyvendinant asmenis Globos skyriuje pateikiami šie dokumentai:

 1. Siuntimas į stacionarią globos įstaigą.
 2. Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos).
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 5. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a),  (F 046/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (rekomendacijos dėl įstaigos profilio);
 6. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
 7. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 8. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 9. Kompensuojamų vaistų pasas.

Priimant asmenį į Globos skyrių sudaroma paslaugų teikimo  asmens ir socialinės globos įstaigos administracijos (jos įgalioto asmens) sutartis. Sutartyje yra numatytos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

Naujai atvykusiems gyventojams suteikiama išsami informacija apie globos įstaigos veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindinama su vidaus tvarkos taisyklėmis.

Mokėjimo tvarka:

 1. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
 2. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą.
 3. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
 4. Gyventojai iš globos skyriaus gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per metus) ar visam laikui. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu, t. y. gyventojas rašo prašymą įstaigos vadovui, jame nurodo išvykimo vietos adresą, asmens, pas kurį vyksta vardą, pavardę, telefono Nr. Suderinus išvykimą su įstaigos administracija, yra atsižvelgiama į gyventojo sveikatos būklę. Gyventojas, teisės aktų nustatyta tvarka  išvykęs ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, moka 30 proc. jam nustatyto mokėjimo dydžio gyvenamajai vietai Globos skyriuje išsaugoti. Už tris pirmąsias dienas globos namų gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

Į globos namus nepriimami asmenys, kurie:

 1. Agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams;
 2. Ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
 3. Aktyviąją tuberkuliozę;
 4. Odos infekcinėmis ligomis;
 5. Lytiškai plintančiais susirgimais;
 6. Sergantys AIDS;
 7. Lėtinių alkoholizmu ar narkomanija.

Kategorijos