Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pareigybei užimti.

2016 03 lapkričio | Naujienos | 0 comments

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pareigybei užimti.
Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro kodas: 250124650, buveinės adresas: Pramonės g. 9, 62175 Alytus.
Darbo pobūdis – įstaigos veiklos organizavimas bei įstaigos įstatuose, direktoriaus pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymas.
Pretendentų atrankos būdas – pretendento veiklos programos vertinimas ir pokalbis.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Valstybinės kalbos mokėjimas: mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 3. Išsimokslinimas: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos studijų krypčių ar biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 4. Amžiaus cenzas: ne vyresnis kaip 65 metų, jei įstatymai nenumato kitaip.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, išmanymas bei gebėjimas juos taikyti;
 2. Sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti organizuojant bei planuojant sveikatinimo bei įstaigos veiklą;
 3. Nepriekaištinga reputacija (elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos ir deontologijos normų);
 4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuterių programomis: „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“, „Microsoft Outlook“, „Internet Explorer“;
 5. Darbo stažas: ne mažesnis kaip 1 metų administracinio darbo stažas sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse.

Privalumai:

 1. Vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
 2. Kvalifikacijos tobulinimą sveikatos politikos, strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo ir kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse liudijantys pažymėjimai, gauti per paskutinius 5 metus;
 3. Mokslo laipsnis, daugiau kaip vienas Pareigybės aprašyme 6.3 punkte nurodytas išsilavinimas;
 4. Darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
 5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 4. Valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Užpildytą pretendento anketą (forma pateikiama);
 7. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 8. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykinės savybes ir pareigybės aprašyme nustatytus įgūdžius.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus gali teikti 14 dienų nuo atrankos paskelbimo vietinėje spaudoje dienos (paskelbimo diena į terminą neįskaičiuojama).
Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 17 d. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus miesto savivaldybės administracijos 306 kab., Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt arba aukse.levandaviciene@alytus.lt . Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Tel. pasiteirauti (8-315) 55 142.

Pretendento anketa
Pareigybės aprašymas