Konkursas globos skyriaus administratoriaus pareigoms užimti.

2020 11 vasario | Be kategorijos | 0 comments

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras 250124650, Pramonės g. 9,  LT- 62175 Alytus, skelbia konkursą Globos skyriaus administratoriaus pareigoms užimti.  Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokestis – 1275 Eur.

Atrankos būdas – pokalbis. 

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo ir/ar medicininį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. ne mažesnė kaip 2 metų profesinio darbo patirtis;
 3. ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis.
 4. Globos skyriaus administratorius turi žinoti (išmanyti, mokėti, gebėti):
 5. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, sveikatos ministerijos normatyvinius teisės aktus, susijusius su pareigybe; socialinio ir medicininio darbo teorijos ir praktikos pagrindus;
 6. mokėti lietuvių kalbą, dirbti organizacine technika, kompiuteriu, naudotis pirmine medžiaga, dokumentais ruošiant įstaigos įsakymus, raštus mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;
 7. gebėti nustatyti žmonių socialinius poreikius, suprasti jų esmę, įvertinti situaciją; analizuoti informaciją, daryti išvadas, savarankiškai priimti sprendimus, tarpininkauti.
 8. socialinio darbo ir sveikatos priežiūros teorijos ir praktikos pagrindus;
 9. organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius bei kitus galimus išteklius;
 10. gebėti dirbti su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus žmonėmis;
 11. sugebėti įvertinti žmogaus socialinę situaciją, globos poreikius, analizuoti informaciją, daryti išvadas;
 12. parinkti ir taikyti efektyvius socialinio darbo metodus savo darbe; 

Privalumai:

 1. Gebėjimas vykdyti priemonių, prekių, paslaugų viešuosius pirkimus.
 2. Projektinės veiklos patirtis.

 

Darbo pobūdis (Funkcijos):

 1. analizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir maisto paskirstymo darbą globos skyriuje, teikia rekomendacijas darbuotojams ir pasiūlymus direktoriui;
 2. koordinuoja ir kontroliuoja sveikatos priežiūros personalo, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, slaugytojų padėjėjų darbą.
 3. rengia globos skyriaus metinį veiklos planą, ataskaitas ir kitą privalomą dokumentaciją;
 4. rengia metodinę medžiagą, padedančią efektyviau dirbti;
 5. analizuoja metodinę medžiagą, padedančią efektyviau organizuoti socialinį darbą;
 6. teikia metodinę paramą socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjoms gyventojų Individualių socialinės globos planų sudarymo ir įgyvendinimo klausimais, kontroliuoti planų vykdymą;
 7. analizuoja informaciją apie gyventojų socialinę būklę ir sveikatą;
 8. dalyvauja vertinant globos skyriaus gyventojų poreikius, tiria ir analizuoja gyventojų poreikius, parenka būdus jiems įgyvendinti;
 9. prižiūri, kad būtų tenkinami gyventojų kasdienio gyvenimo, judėjimo, laisvalaikio, užimtumo, saviraiškos ir kt. poreikiai;
 10. kiekvieną dieną organizuoja sveikatos priežiūros personalo budėjimų perdavimą, išlaikant darbų tęstinumą;
 11. administruoja asmens priėmimą į globos skyrių bendradarbiaujant su kitais komandos nariais; 
 1. savalaikiai užsako medikamentus, slaugos priemones, dezinfekcines medžiagas iš tiekėjų;
 2. formuoja ir tvarko socialinių paslaugos gavėjų asmens (socialinio darbo bylas), kaupti informaciją apie iškylančias problemas (raštu, asmens byloje), tinkamai saugoti nustatytą laiką, nustatyta tvarką perduoti į archyvą;
 3. organizuoja gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis;
 4. organizuoja ir kontroliuoja gyventojų tinkamą dokumentacijos tvarkymą;
 5. inicijuoja, rengia investicinius projektus; 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. 

Dokumentai priimami iki 2020 m. vasario 21 d. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro raštinėje, adresu – Pramonės g. 9, Alytus arba siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu: info@amrc.lt.

 Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį. Apie pokalbio datą pretendentai bus informuojami asmeniškai.

 Daugiau informacijos tel. +370 646 29775.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.