VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras (toliau – Projekto vykdytojas) įgyvendino projektą „VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas“ pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ bei pagal 2012 m. gruodžio 07 d. pasirašytą trišalę Finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-05-005 tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros bei Projekto vykdytojo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 800 592,46 Eur, projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2012 m. gruodžio 07 d., pabaigtos – 2015 m. birželio 30 d.

Projektas „VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus stacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas“ buvo inicijuotas identifikavus VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro problemas, susijusias su nepakankama Globos skyriaus teikiamų priežiūros, slaugos, stacionarių paslaugų kokybe bei prieinamumu: gyventojai buvo apgyvendinti triviečiuose ir dviviečiuose kambariuose, kurie neatitiko keliamų reikalavimų ir normų, dėl netinkamo išplanavimo asmenims buvo sunku judėti su kompensacinėmis techninės pagalbos priemonėmis, prie gyvenamųjų patalpų nebuvo asmens higienos patalpų, laisvalaikio, užimtumo patalpos neatitiko reikalavimų, trūko kitų būtinų patalpų, baldai buvo nusidėvėję.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybiškas, saugias ir prieinamas stacionarias socialines paslaugas Alytaus ir aplinkinių rajonų gyventojams – VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus klientams.

Projekto tikslui pasiekti buvo įgyvendintas šis uždavinys – modernizuota VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus infrastruktūra, atliekant patalpų rekonstrukciją.

Projekto įgyvendinimo metu įvykdytos žemiau nurodytos veiklos:

  1. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus Pramonės g. 9, Alytaus m., pastatant papildomą aukštą, rekonstravimas (1.1.1. veikla). Įgyvendinus šią veiklą pagerėjo gyvenimo sąlygos įstaigoje gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Atsirado galimybė naujų paslaugų teikimo bei visaverčiam šios socialinės grupės žmonių gyvenimo kokybės užtikrinimui. Šios tikslinės grupės atstovams suteikiamos galimybės gyventi jaukioje, saugioje aplinkoje, atitinkančioje visus socialinėms įstaigoms keliamus higienos, saugumo ir kitus reikalavimus.

Taip pat pagerėjo sąlygos ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriaus darbuotojams, kurie turės tinkamas darbo sąlygas, leidžiančias užtikrinti kokybišką senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia medicininį, materialinį, buitinį aptarnavimą bei globą ir slaugą.

  1. Baldų, kompiuterinės technikos ir įrangos įsigijimas (1.1.2. veikla). Įsigyti baldai (1 kompl.),  kompiuterinė technika (1 kompl.), įranga (1 kompl.). Turimos naujos įrangos bei baldų dėka pagerės Globos skyriaus gyventojų gyvenimo, užimtumo sąlygos, didės socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į visuomenę galimybės.

Už tęstinę veiklą po projekto pabaigos bus atsakingas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras.